Employment Opportunities at V.Pack & Move (Bangkok) Co.,Ltd

Friday, May 17, 2019 16:19 | Anonymous
Employment Opportunities at V.Pack & Move (Bangkok) Co.,Ltd


สวัสดิการของบริษัท

 • สวัสดิการเงินสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ค่ารักษาพยาบาลประจำปี
 • โบนัส
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินพิเศษ ตามอายุงาน 5,000 บาทขึ้นไป
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • เงินช่วยเหลือกรณีแต่งงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
 • ค่าตำแหน่ง, ค่าครองชีพ, ค่าตำรวจ, ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด, ค่าเบี้ยเลี้ยงค้างคืนต่างจังหวัดตามตำแหน่งงาน
 • ประกันสังคม
 • อื่นๆ ตามกฎหมาย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ( CS )

รายละเอียดของงาน

 • กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อขยายตลาด (งาน) ให้มากขึ้น
 • ส่งเสริมการขายและการตลาดให้ได้ตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
 • ติดต่อเสนอขายและบริการลูกค้า ทำใบเสนอราคา นัดหมายเพื่อรับสินค้า
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการคล่องตัวในการทำงานร่วมกัน และเกิดประสิทธฺภาพสูงสุดในการงาน
 • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • รักงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ถ้ามีประสบการณ์ในกลุ่มงานบริการลูกค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ในด้านงานจักซื้อ และจัดทำเอกสาร Import – Export จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถ อ่าน – เขียน  - พูด – ฟัง  ภาษาอังกฤษ ได้ดี
 • ถ้ามี Toeic 650-749 ขึ้นไปจะได้ รับพิจารณาค่า  Toeic เป็นพิเศษ


ตำแหน่ง  : Sales Executive

รายละเอียดงาน

 • ปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย
 • ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ให้ได้ตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
 • ดำเนินการด้านการตลาด เพื่อขยายตลาด (งาน) ให้มากขึ้น, ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับกลยุทธ์ทางการตลาด
 • ดำเนินการติดต่อ เสนอขายบริการให้กับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาทางบริษัทฯ และหาลูกค้าใหม่เพิ่มเติมตลอด
 • ดำเนินการ คิดค่าบริการ และทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า และปิดการขาย
 • ดำเนินการ ติดตามนัดหมายเพ่อให้บริการลูกค้า
 • ติดตามดำเนินการ ตามหนี้ (ถ้ามี) กับลูกค้าที่มีปัญหาจากการขายของพนักงานขายเอง
 • ทำรายงานการเสอนขายทุกเดือน พร้อมสรุปยอดขายของพนักงานเอง และรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกวันที่ 5 ของเดือน
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการคล่องตัวในการทำงานร่วมกัน และเกิดประสิทธฺภาพสูงสุดในการงาน
 • ปฎิบัติตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความกระตือรือร้น รักงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • ถ้ามีประสบการณ์ในกลุ่มงานบริการลูกค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ในด้านงานจักซื้อ และจัดทำเอกสาร Import – Export จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ / ประสบการณ์ด้านการขายสินค้า/บริการ, นำเข้า ส่งออก กับต่างประเทศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถ อ่าน – เขียน  - พูด – ฟัง  ภาษาอังกฤษ ได้ดี
 • ถ้ามี Toeic 650-749 ขึ้นไปจะได้ รับพิจารณาค่า  Toeic เป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี

T: +66 2 210 0216+66 2 210 0216     F: +66 2 675 6696     E: office@austchamthailand.com

Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management